Trends arbeidsmarkt Watersector 2016

De watersector kan worden onderverdeeld in meerdere deelsectoren. Van oudsher watertechnologie en deltatechnologie, en ook de maritieme techniek vormt onderdeel van ‘topsector water’. Voor de verschillende deelsectoren is onderzocht hoe de arbeidsmarkt zich de komende jaren zal ontwikkelen, op basis van verwachte uitstroom, verwachte uitbreiding van de sector en verwachte instroom vanuit opleidingen en andere sectoren.

Werkgelegenheidsontwikkeling deltatechnologie 2013-2020

Voor deltatechnologie worden de volgende ontwikkelingen voorzien:
Met een totale werkgelegenheid van zo’n 31.720 FTE in 2013, wordt tussen 2013 – 2020 een uitbreidingsvraag (groei) verwacht van 2330, vervangingsvraag van 4770. Doordat er sprake is van ‘slechts’ 6760 FTE die instromen, ontstaat een gat van 1200 FTE.

Deze cijfers zijn gebaseerd op een ‘basisscenario’, waarbij er nauwelijks groei optreedt in de sector. Voor bepaalde richtingen (HBO/WO techniek) betekent dit echter dat een tekort zal optreden van 1 op 6 of 7 FTE. Wanneer uitgegaan wordt van een ambitieus groeiscenario, zal dit tekort oplopen naar 1 op 3 FTE.

Werkgelegenheidsontwikkeling watertechnologie

Voor watertechnologie worden de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt als volgt beschreven:
Met een totale werkgelegenheid van zo’n 35-40.000 FTE in 2012, wordt tussen 2012 en 2016 een uitbreiding (groei) verwacht van 3300 FTE, en een vervangingsvraag van 6900 FTE, totaal dus 10.200FTE. De instroom van 5350 uit de opleidingen weegt hier niet tegenop, en al in 2016 zal een gat optreden van 4050 FTE.

Het verschil tussen vraag en instroom is ongelijk verdeeld en tekorten zullen zich met name voordoen bij technisch personeel, en niet bij economisch of management personeel. Bij de technische beroepen is er duidelijk sprake van krapte. Op het hoger onderwijsniveau is de krapte groter dan op mbo-niveau, alhoewel ook op mbo-niveau een arbeidsmarkttekort mag worden verwacht, met name vanwege de lage instroom.

Als percentage van de werkgelegenheid in 2016 is op hbo/wo-niveau ruim 20% van de arbeidsvraag niet in te vullen vanuit instroom uit het onderwijs; op mbo-niveau is dat ongeveer 15%. Het gaat vooral om vervanging van uitstromend personeel.